Geskiedenis

Hierdie skool is in Julie 1925 gestig en is gehuisves in ‘n klein geboutjie op die plaas Omsit van mnr. E. J. Kotze. Mev. S. S. van Zyl het tydelik vir een kwartaal as skoolhoof waargeneem waarna mnr. J. H. Mostert oorgeneem het.
Die skooltjie is later verskuif na ‘n gebou op die eiendom van mnr. Mostert. ‘n Perseel vir die oprigting van ‘n permanente skoolgebou is deur mnre. D. P. Rousseau en Kie geskenk, maar vanweë planne om met Naasdrift saam te smelt en na ‘n meer sentrale plek te verskuif, is nie dadelik tot die oprigting van ‘n skoolgebou oorgegaan nie.

Nadat mnr. J. Cohen die eiendom oorgeneem het, het hy die aanbod bevestig. Van amalgamasie het egter niks gekom nie en ‘n nuwe skoolgebou is in 1932 deur die departement opgerig. In 1951 is die huidige skoolgebou van die Junior Primêre Afdeling as deel van die Hoërskool Vredendal ingewy. Toe die nuwe skoolgebou van die Hoërskool Vredendal aan die begin van 1969 in gebruik geneem is, is die Hoër- en Laerskool van mekaar geskei om elkeen afsonderlik voort te bestaan.

Die laerskool met ‘n leerlingtal van 260, en mnr. P.A.J. Cotzee as skoolhoof, het in die ou gebou agtergebly. In 1981 is die nuwe skoolsaal in gebruik geneem. Nadat mnr. P.A.J Coetzee aan die einde van 1987 die tuig neergelê het, is hy van die begin van 1988 deur mnr. D. Triegaardt as skoolhoof opgevolg.

Geduredende 1988 is ‘n Orff-orkes tot stand gebring, die eerste redenaars-kompetisie gereël, ‘n skaakklub, wiskundeklub en houtwerkklub gestig en ‘n rekenaar aan die skool geskenk.

Mnr. D. Triegaardt het die skool aan die einde van 1991 verlaat en is aan die begin van 1992 deur mnr. P.J.V. Boonzaaier opgevolg. In 1992 is oorgeskakel na ‘n model C-opset. Ook is beter ouerbetrokkenheid bewerkstellig en ‘n nuwe begrotingstelsel ontwikkel. Twee rekenaars vir die kantooradministrasie is aangekoop. Die bestuursliggaam het ook groter outonomie wat die beheer van die skool betref, verkry.

Met die sluiting van Laerskool Naasdrift aan die einde van 1992, het Laerskool Vredendal se getalle in 1993 gestyg tot 486. In 1993 het spanonderwys ‘n integrale deel van die skoolopset in die senior primêre afdeling geword. Ook is ‘n ouditorium in gebruik geneem.

Die jaar van 1993 sal onthou word vir die 25-jarige bestaansviering van Laerskool Vredendal as ‘n afsonderlike laerskool.

Verkry uit: Vredendal 1944 – 1994 geskryf deur Gert van Lill

   

 

 

 

 

MISSIE

By Laerskool Vredendal streef ons daarna om die kind as individu in sy  totaliteit op te voed en in die proses aandag te gee aan:

  • intellektuele groei
  • die ontwikkeling van vaardighede en verhoudings
  • die bou van ‘n gesonde selfbeeld
  • besef van eie waarde
  • die handhawing van gesonde menseverhoudings
  • hoë morele beginsels

om sodoende ‘n ordelike omgewing te skep waarbinne die kind gelukkig kan ontwikkel om as ‘n gebalanseerde en verantwoordelike volwassene sy plek in die samelewing te kan volstaan.

VISIE

Laerskool Vredendal bied stabiliteit en die geleentheid vir elkeen om gelukkig en geborge te voel. Daarom integreer ons akademie, kultuur en sport sodat gesonde geestelike, emosionele en sosiale waardes gekweek word. Dit verseker dat elkeen sy plek kan volstaan as verantwoordelike landsburger.

Beheerliggaam

Vir die uiteensetting van die beheerliggaam en skoolbestuur, KLIEK HIER